Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kerklau Import.

1. ALGEMEEN

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kerklau import

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Kerklau import en wederpartij kunnen door wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Kerklau import.

1.4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen van Kerklau import zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Een aanbieding die een termijn bevat kan door Kerklau import desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen.2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief en binden Kerklau import niet.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Kerklau import de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Kerklau import en deze algemene voorwaarden.

3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Kerklau import aanvaard worden. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Indien wederpartij een natuurlijk persoon is - die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel overigens in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten de toepassing. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 17 hierna.

4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Kerklau import in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven en in- en uitvoerrechten, af magazijn Kerklau import in euro?s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij internationale transacties zijn de prijzen Ex Works (EXW) van de International Chamber of Commerce, Editie 1990, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.4.2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in ??n der prijsbepalende factoren voordoet, is Kerklau import gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

4.3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.4. Voor Kerklau imort nadelige valutaschommelingen na datum van totstandkoming van de overeenkomst komen voor rekening van wederpartij.

5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie "Cash On Delivery" (COD) -contant bij aflevering-, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien niet contant wordt betaald of een andere wijze van betaling is overeengekomen, is wederpartij in verzuim na verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Kerklau import alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door Kerklau import gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Kerklau import ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen-, zelfs al verklaart wederpartij te dien aanzien anders.

5.6. In geval van te late betaling komt een voor Kerklau import nadelig koersverschil voor rekening van wederpartij. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Kerklau import ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Kerklau import ten gevolge van de annulering geleden schade.

7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Kerklau import dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van 5 dagen wordt verleend om alsnog te presteren, in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan montagetermijn.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of aan enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit PSS kan worden toegerekend;

- wederpartij in ??n of meer verplichtingen jegens Kerklau import tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Kerklau import niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Levering van zaken in Nederland geschiedt af magazijn van Kerklau import, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, worden alle zaken vervoerd voor risico van wederpartij.

7.4. Indien Kerklau import op verzoek van wederpartij voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms deze zorg op Kerklau import legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Kerklau import slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

7.5. Aflevering van zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Kerklau import ter beschikking van wederpartij zijn gesteld. Indien wederpartij de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door Kerklau import verkocht. Kerklau import is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.

7.6. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) ICC Incoterms 1990, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce

(ICC), Edition 1990, is overeengekomen.7.7. Kerklau import is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.

7.8. Deelleveringen zijn toegestaan.

7.9. Onder een afroeporder wordt verstaan een order waarbij binnen een in de order vastgestelde leveringstermijn het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door wederpartij. Indien m.b.t. het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, geldt de laatste dag van de leveringstermijn als tijdstip van afroep.

De levering dient te geschieden binnen 90 dagen na ontvangst van de schriftelijke afroep door Kerklau import. Volgt geen afroep door wederpartij binnen de in de order vastgestelde leveringstermijn, dan is Kerklau import gerechtigd te leveren binnen 30 dagen na de laatste dag van de leveringstermijn en is wederpartij aldus verplicht af te nemen.7.10. In geval van retourzendingen zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van wederpartij en reizen de zaken voor zijn risico. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de zaken is de retourzending voltooid.

8. GARANTIE/RECLAME

8.1. Kerklau import garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

8.2. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient wederpartij reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken of de montage binnen 5 dagen na ontvangst en/of montage schriftelijk aan Kerklai import te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 8 dagen nadat de manco's bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Kerklau import ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.

8.3. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken en/of de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijk tolerantie;

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Kerklau import op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of een derde zijn gemonteerd of gerepareerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Kerklau import;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Kerklau import (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

8.4. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze

algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Kerklau import gegrond wordt bevonden, zal Kerklau import te harer keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.8.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

8.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt

geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

9. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Kerklau import gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Kerklau import vastgesteld.

10. NIET -NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Kerklau import is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;- wederpartij overlijdt, surs?ance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;- een onderhands akkoord wordt aangeboden;- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;- ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Co?rdinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.In deze gevallen is iedere vordering op wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat Kerklau import tot enige schadevergoeding gehouden is.10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Kerklau import van passende zekerheid heeft gesteld.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Kerklau import aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of voor wederpartij verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

11.2. Kerklau import is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven

terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Kerklau import voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.11.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Kerklau import te leveren. Hij is eveneens verplicht Kerklau import op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan PSS om dit pandrecht tot stand te brengen.

12. RETENTIERECHT

Kerklau import is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een overeenkomst met wederpartij onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Kerklau import met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Kerklau import is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kerklau import of leidinggevende ondergeschikten. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid van Kerklau import in ieder geval beperkt tot maximaal de koopprijs van de betreffende zaken.

13.2. Kerklau import is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet- leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3. Wederpartij vrijwaart Kerklau import geleerde zaken en diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van wederpartij, ondergeschikten van wederpartij of van anderen die wederpartij in het kader van met een derde gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.

13.4. Kerklau import aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Kerklau import, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar , ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Kerklau import kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van Kerklau import, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel , quarantaine, epidemie?n, tekortkoming van derden die door Kerklau import ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers, weersomstandigheden, defecten, ongelukken, etc.).

14.1. Of er sprake is van een overmachtsfeit zoals bepaald in dit artikel staat ter uitsluitende beoordeling van Kerklau import.

14.2. Overmacht geeft Kerklau import het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te be?indigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn . Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

15. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Kerklau import of haar bedrijf, zulks in de meest ruime zin des woords, zowel tijdens als na be?indiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

15.2. Kerklau import behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op producten en diensten die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.3. Wederpartij verbindt zich de in lid 2 van dit artikel genoemde rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring, en erkent dat Kerklau import ter zake rechthebbende is.

16. OVERTREDING/BOETE

Indien wederpartij jegens Kerklau import toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot die genoemd in artikel 15 hiervoor, verbeurt hij jegens Kerklau import een onmiddellijk opeisbare boete van euro 12.000,- per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van euro. 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

17. PARTI?LE NIETIGHEID

Indien ??n of meer bepalingen uit de overeenkomst met wederpartij of deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgelding zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van Kerklau import is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Kerklau import moet voldoen.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kerklau import is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6:5.3. BW.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Kerklau importgesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 5 december 1997.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »